| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Trang chủ

Page history last edited by Phan Ngoc Dong 4 years, 7 months ago

Phần mềm mã nguồn mở DSpace

 

Phan Ngọc Đông - Trường Đại học Đà Lạt

 


 

Các tùy chỉnh DSpace

 • Quản lý thành viên
  • Cập nhật Danh sách thành viên từ file Excel
  • Quản lý thành viên DSpace: Cho phép cấu hình ngày hết hạn của từng tài khoản
 • Tạo ảnh thumbnails tự động cho các file PDF khi upload lên DSpace
 • Tạo trang Thông tin bản quyền cho file khi download: Thêm trang bản quyền khi download, thiết lập mật khẩu để bảo vệ file.
 • Giao diện dành cho các thiết bị di động. 
 • Tích hợp QR Code
 • Module xem file PDF trực tuyến.

 


 

 

 

Email: dongpn@dlu.edu.vn 

 

 

Comments (1)

Phan Ngoc Dong said

at 7:56 am on Oct 4, 2013

Thư viện số trường Đại học Đà Lạt: http://library.dlu.edu.vn

You don't have permission to comment on this page.